We would like to thank the following for their assistance in reviewing the scientific abstracts:

  • Atsuko Ikeda-Araki, Hokkaido University
  • Chen Minjian, Nanjing Medical University
  • Evelyn Loo Xiu Ling, Singapore Institute for Clinical Sciences
  • Hu Weiyue, Nanjing Medical University
  • Jasmine Duan Xiaoli, University of Science and Technology Beijing
  • Julie Wang Shu-Li, National Health Research Institutes
  • Qin Yufeng, Nanjing Medical University
  • Wu Shaowei, Peking University
  • Xia Yankai, Nanjing Medical University
  • Ying Zhang, University of Sydney